Ban giám đốc

 Đ/c Nguyễn Trí Đại – Giám đốc

 

 

Đ/c Dương Đình Chiến – PGĐ

 

Đ/c Phạm Quốc Tuấn – PGĐ

 

Đ/c Hoàng Văn Thủy – PGĐ