BHXH tỉnh Yên Bái: Tập trung nguồn lực thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chỉnh phủ năm 2019

Với phương châm “Trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ”, Năm 2019 BHXH tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ với mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội( BHXH) bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp.

Theo đó, Toàn ngành quyết tâm phấn đấu hết năm 2019 có khoảng 55 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, trên 6 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, 43 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và phấn đấu có trên 786 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).  Song song với công tác phát triển đối tượng tham gia, toàn ngành quyết tâm phấn đấu thu BHXH, BHYT, BHTN đạt khoảng trên 1.538 tỷ đồng, trong đó: thu BHXH bắt buộc khoảng 730 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện trên 30 tỷ đồng, thu BHTN trên 47 tỷ đồng và thu BHYT trên 731 tỷ đồng. Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận và thực hiện đúng các quy trình, quy định về giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Trong đó chú trọng công tác chi trả các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng chính sách; tăng cường công tác giám định, quản lý và sử dụng quỹ BHYT, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 01, BHXH Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, đề án, dự án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020”; “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020”.

Theo đó, BHXH tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và triển khai, thực hiện các giải pháp đồng bộ phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2019. Giao cho các đơn vị và các phòng chức năng như: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ và BHXH các huyên, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động ở địa phương đẩy nhanh tiến độ thu, phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu năm 2019 đạt 100% kế hoạch Nhà nước giao trở lên.

Tăng cường công tác thu nợ; nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT; phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cơ sở KCB có biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT; kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng sai quy định và tăng cường kiểm tra đột xuất bệnh nhân nội trú ban đêm để hạn chế tình trạng lạm dụng trong điều trị nội trú, vv…

Ngoài ra, BHXH tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường các giải pháp tổ chức chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng chi qua tài khoản cá nhân và thông qua tổ chức thực hiện dịch vụ công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn tiền mặt trong chi trả, tránh rủi ro, an toàn quỹ tiền mặt; tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung triển khai hướng dẫn các đơn vị tham gia BHXH, BHYT hoạt động giao dịch hồ sơ điện tử, bảo đảm 100% các đơn vị hoạt động giao dịch hồ sơ điện tử; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB….

Với quyết tâm, có kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực từ mỗi đơn vị, cá nhân, khẳng định năm 2019 này BHXH tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ trong năm 2019./.

Mai Hiên