BHXH tỉnh Yên Bái: Triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 26/12/2018  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH với một số đối tượng bắt đầu có hiệu lực từ 15/02/2019

Theo Thông tư  35/2018/TT-BLĐTBXH thì có 2 nhóm đối tượng chịu sự tác động, bao gồm:

1. Nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH gồm: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi; hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019; người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

2. Nhóm đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Cụ thể, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh (TL) như sau:

TL = (Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm) x (Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng).

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương với Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh 4,72 4,01 3,79 3,67 3,41 3,26 3,32 3,33 3,20 3,10 2,88 2,66 2,47
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 2,28 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00

Về thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện (TN) được điều chỉnh như sau:

TN = (Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm) x (Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng).

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mức điều chỉnh 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngày 16/2/2019 vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 168/BHXH-CĐBHXH chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, thành phố và các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Thông tư 35/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ lao động – Thương Binh và Xã hội trong việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Theo đó, Nội dung công văn yêu cầu: Phòng Chế độ BHXH và BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các hồ sơ đã giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tử tuất một lần từ ngày 01/01/2019 đến 15/2/2019 đối chiếu với các quy định theo Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH để điều chỉnh, đồng thời in quyết định điều chỉnh lưu trữ theo quy định và thông báo cho đối tượng thụ hưởng được biết; đồng thời thong báo và thực hiện chi trả số tiền truy lĩnh ngay cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định hiện hành./.

Mai Hiên