Công văn số 248/LĐLĐ Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017

Công văn số 248/LĐLĐ Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017