Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT – Nguyễn Thị Lan – (Yên Bái) – lannt@gmail.com

Hỏi:
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?
Trả lời :
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT gồm (Trích Điều 1, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009):

(1) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

(2) Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(3) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

(4) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.