Hỏi về chính sách BHYT – Hoàng Thị Kim Chung – (Trường THPT Hồng Quang – huyện Lục Yên) – Nghia_TBXH@yahoo.com.vn

Hỏi:
Tôi là người dân tộc thiểu số (dân tộc Tày), giáo viên đang công tác và sinh sống tại xã Động Quan là xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tôi tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng quy định tại khoản 1 điều 12 luật BHYT được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh 80% ( mã quyền lợi 7). Theo quy định tại công văn số 1958/BHXH-CSYT ngày 18/5/2010 tôi có được đổi để hưởng quyền lợi khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn( mã 7 lên mã 4)không? thủ tục đề nghị đổi như thế nào? Xin cảm ơn
Trả lời :

+ Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì xã Động Quan huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái là xã thuộc vùng khó khăn.

+ Căn cứ điểm 1 công văn số 1958/BHXH-CSYT ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển đổi mã quyền lợi BHYT quy định: “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, tham gia BHYT ở các nhóm đối tượng khác và đang được hưởng quyền lợi BHYT theo các mức hưởng có mã số: 5;6;7 được chuyển mã quyền lợi lên mức hưởng BHYT có mã số 4”

Đối chiếu với quy định trên, bà đang tham gia BHYT ở nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và đang được hưởng quyền lợi BHYT theo mức hưởng có mã số 7 thì được chuyển mã quyền lợi lên mức hưởng BHYT có mã số 4.

+ Căn cứ điểm 2.1 điều 33 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt nam, thủ tục đề nghị đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT gồm:

1. Đơn đề nghị đổi thẻ (mẫu D01-TS)

2. Thẻ BHYT (đang có mã số 7)

3. Bản sao công chứng giấy CMTND, sổ hộ khẩu.