STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 141/2017/NĐ-CPtải xuống

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

07/12/2017
2 65/2014/NĐ-CPtải xuống

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Có hiệu lực từ 20/8/2014

01/07/2014
3 55/2016/NĐ-CPtải xuống

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

15/06/2016
4 51/2016/NĐ-CPtải xuống

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

13/06/2016
5 21/2016/NĐ-CPtải xuống

QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

31/03/2016
6 36a/NQ-CPtải xuống

Về Chính phủ điện tử

14/10/2015
7 63/2015/NĐ-CPtải xuống

Quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

22/07/2015
8 61/2015/NĐ-CPtải xuống

Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

09/07/2015
9 26/NQ-CPtải xuống

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 thnags 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

15/04/2015
10 05/2014/NĐ-CPtải xuống

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXHVN

17/01/2014
11 176/2013/NĐ-CPtải xuống

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

14/11/2013
12 95/2013/NĐ-CPtải xuống

Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

22/08/2013
13 78/2013/NĐ-CPtải xuống

Về minh bạch tài sản, thu nhập

17/07/2013
14 83/2013/NĐ-CPtải xuống

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

22/07/2013
15 65/2013/NĐ-CPtải xuống

Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

27/06/2013
16 32/2013/NĐ-CPtải xuống

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

16/04/2013
17 31/2013/NĐ-CPtải xuống

V/v quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

09/04/2013
18 153/2013 - NĐCPtải xuống

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN

08/11/2013
19 Số 21 - NQ/TWtải xuống

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020

22/11/2012
20 66/2012/NĐ-CPtải xuống

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

06/09/2012
Pages:1234