Thành phố Yên Bái: Thành lập BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Ngày 7/5/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gồm 27 thành viên do đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và đồng chí Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc BHXH thành phố và đồng chí Phạm Thị Mơ, Trưởng phòng Lao động Thương binh &Xã hội làm phó Ban. Các thành viên gồm: chuyên viên BHXH thành phố; Trưởng phòng Y tế; Giám đốc Bưu điện thành phố; Giám đốc Trung tâm y tế thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;Trưởng phòng Tài chính thành phố; Giám đốc Trung tâm truyền thông và Văn hóa; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Quyết định ghi rõ trách nhiệm của Ban chỉ đạo phải tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố để đạt mục tiêu theo Kế hoạch hành động số 108-KH/TU ngày 21/9/2018 của Thành uỷ Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Kế hoạch hành động số 132-KH/TU ngày 08/3/2019 của Thành uỷ Yên Bái về thực hiện kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ban chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho mọi người dân và doanh nghiệp. Định kỳ tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố gửi cấp trên theo quy định.

Theo đó, Quyết định cũng nêu rõ thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm chính đối với lĩnh vực công tác được giao.

Để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác phát triển BHXH, BHYT tại địa phương. Với tư cách là Phó Ban thường trực giúp việc, ngay sau khi nhận được Quyết định thành lập BCĐ, BHXH thành phố sẽ sớm tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch để tổ chức chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố đảm bảo yêu cầu và đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển đối tượng tham gia năm 2019 và các năm tiếp theo./.

 Mai Thị Thanh Bình – BHXH thành phố Yên Bái