STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 56/2017/TT-BYTtải xuống

Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVS lao động thuộc lĩnh vực y tế

29/12/2017
2 14/2016/TT-BYTtải xuống

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

12/05/2016
3 23/2016/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

16/02/2016
4 59/2015/TT-BLĐTBXHtải xuống

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

29/12/2015
5 02/2014/TT-BLĐTBXHtải xuống

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

10/01/2014
6 33/2013/TT-BLĐTBXHtải xuống

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

16/12/2013
7 30/2013/TT-BLĐTBXHtải xuống

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

25/10/2013
8 27/2013/TT-BYTtải xuống

Ban hành danh mục vật tu y tế thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế

16/10/2013
9 5793/BYT-KHTCtải xuống

V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

16/09/2013
10 18/2013/TT-BKHCNtải xuống

Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của chính phủ

01/08/2013
11 18/2013/TT-BKHCNtải xuống

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

01/08/2013
12 741/BHXH-TTtải xuống

V/v Tuyên truyền Kỉ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/07/2013

21/06/2013
13 45/2013/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

25/04/2013
14 04/2013/TT-BNVtải xuống

V/v hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

16/04/2013
15 14/2013/TT-BTCtải xuống

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

05/02/2013
16 07/2012/TT-BNVtải xuống

Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

22/11/2012
17 178/2012/TT-BTCtải xuống

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

23/10/2012
18 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTCtải xuống

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 thang4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

12/10/2012
19 99/2012/TTLT-BQP-BTCtải xuống

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

28/08/2012
20 3382/BHXH-KHTCtải xuống

V/v quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

20/08/2012
Pages:1234