Từ 01/04/2019 BHXH cấp huyện đưa 05 TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT ra thực hiện tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện.

Ngày 01/4/2019 tại trụ sở của UBND các huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đồng loại tổ chức Lễ ra mắt và đưa Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 5208/BHXH-PC ngày 11/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 570/UBND-HCC ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Yên Bái, ngày 01/4/2019  đồng loại 9/9 Bảo hiểm xã hội Thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham gia Lễ ra mắt Bộ phận một cửa cấp huyện. Kể từ ngày 01/4/2019 BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã cử cán bộ và đưa 05 TTHC liên quan đến giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ra thực hiện tại Bộ phận một cửa phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND huyện theo quy định của ngành và của tỉnh.

Danh mục 05 TTHC được thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện của Ngành BHXH gồm:

 

 

STT Tên thủ tục hành chính Văn bản công bố TTHC
I. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế  

Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam

2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam
3 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam
II. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
1 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Quyết định số 1055QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của BHXH Việt Nam  
III. Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻbảo hiểm y tế(Thực hiện đối với trường hợp cấp lạisổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻbảo hiểm y tế) Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam

 

Việc đưa TTHC vào hoạt động tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng tỉnh nhà tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính công khai, hiện đại, thuận tiện và thân thiện nói chung. Việc BHXH tỉnh Yên Bái đưa 08 TTHC ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công của Tỉnh cũng như đưa 05 TTHC ra thực hiện tại Bộ phận một cửa phục vụ hành chính công cấp huyện sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay./.

Mai Hiên