Từ 15/8/2019 Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng

Theo quy định tại Nghị định số 58/NĐ-CP  ngày 01/7/2019  mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp được thực hiện điều chỉnh tử ngày 15/8/2019.

Ảnh: Mai Hiên- Chi trả lương hưu tại Bưu điện

Theo đó, Theo nghị định 58/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định về mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng.

Cụ thể, với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được hưởng mức trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng.

Thương binh loại B được trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng.

Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng phục cấp 1,67 triệu đồng. Bệnh binh sẽ hưởng trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng.

Về kinh phí: Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này./.

CTV Ban biên tập

   Trang WEB BHXH tỉnh