Từ 01/10/2019 BHXH tỉnh Yên Bái giảm 2 đầu mối đơn vị trực thuộc: BHXH thành phố và Phòng tiếp nhận và TKQTTHC

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 2596/KHBHXH ngày 19/7/2019 của BHXH Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐTTg; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Đề án.

Với chủ trương thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các định hướng, chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội.

BHXH tỉnh Yên Bái được lựa chọn là một trong hai tỉnh thực hiện thí điểm Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả” từ ngày 01/10/2019.

Trên cơ sở văn bản bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và đề ra lộ trình triển khai thực hiện cụ thể; đồng thời phố biến, quán triệt chủ trương, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án để cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, mục tiêu của việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Theo đó, kể từ ngày 01/10/2019, BHXH tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện giảm 01 đầu mối BHXH thành phố Yên Bái để nhập và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế của BHXH thành phố Yên Bái về BHXH tỉnh (giảm từ 09 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 08 đơn vị BHXH cấp huyện). Thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh (từ 11 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh xuống còn 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ) và tiếp nhận nhiệm vụ, biên chế từ BHXH thành phố chuyển giao, bổ sung về các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức mới.

Tiếp theo đó, BHXH tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. Giai đoạn từ 2021 – 2025 sẽ tiếp tục thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng trực thuộc BHXH tỉnh theo Đề án; gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với kết quả Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện giảm đầu mối BHXH cấp huyện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Để các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu đúng hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Đề án đổi mới của BHXH Việt Nam, trong thời gian tới BHXH tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án. Thực hiện tốt kế hoạch Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; đổi mới phương án sắp xếp các đơn vị hợp nhất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao chức năng nhiệm vụ, sắp xếp bố trí nhân sự tại các đơn vị thay đổi tên gọi, nhiệm vụ (bao gồm cả viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý) đảm bảo bộ máy tổ chức mới của BHXH tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động kể từ 01/10/2019 không làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của các cơ quan, đơn vị SDLĐ, đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và người dân trên địa bàn./.

Mai Hiên Văn phòng BHXH tỉnh Yên Bái