V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC